POSTANOWIENIA

 1. Prusa Research a.s., firma zarejestrowana pod adresem Partyzánská 188/7A, 17000, Praga 7, Nr VAT (NIP): 06649114, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C, akta 189253 (zwana dalej „Operatorem”), zarządza sklepem internetowym „shop.prusa3d.com” i innymi usługami online, takimi jak prusa3d.com, prusaprinters.org, prusalab.cz oraz prusament.comn (zwanymi dalej „Usługami”).
 2. Niniejsze Warunki Użytkowania (zwane dalej „Warunkami”) mają zastosowanie do każdej z Usług zarządzanych przez Operatora. Dalej, dodatkowe warunki mogą mieć zastosowanie dla każdej z Usług zarządzanych przez Operatora. Warunki oraz Warunki Dodatkowe określają wzajemne prawa i zobowiązania występujące pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w związku z używaniem Usług. W przypadku sporu pomiędzy postanowieniami zawartymi w niniejszych Warunkach, a Warunkami Dodatkowymi, zastosowanie mają zapisy Warunków Dodatkowych.
 3. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z jakiejkolwiek Usługi w jakikolwiek sposób (dalej „Użytkownik”). Niektóre funkcje lub części Usług mogą być zastrzeżone dla Użytkowników zarejestrowanych. Po zarejestrowaniu się, Użytkownik dostanie do użytku pojedyncze konto użytkownika (dalej „Konto Użytkownika”), które może służyć logowaniu się do innych Usług. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta Użytkownika innym osobom i jest w pełni odpowiedzialny za konsekwencje i szkody wynikłe z udostępnienia danych logowania do Konta Użytkownika osobom trzecim.
 4. Korzystając z usług w jakikolwiek sposób, Użytkownik zgadza się na niniejsze Warunki, jak i również Warunki Dodatkowe i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze postanowienia lub Warunki Dodatkowe, to nie może korzystać z Usług. Po rejestracji do jakiejkolwiek Usługi w celu założenia Konta Użytkownika, Użytkownik wyraźnie zgadza się na Warunki i Warunki Dodatkowe, jeśli mają zastosowanie. Ustalenia umowne między Użytkownikiem a Operatorem będą zawsze składać się z niniejszych Warunków i wszelkich Warunków Dodatkowych dotyczących Usług używanych przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik zacznie korzystać z Usług i Konta Użytkownika do logowania się do innych Usług, wszystkie odpowiednie Warunki Dodatkowe staną się również częścią ustaleń umownych między Użytkownikiem a Operatorem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Działanie Usług może wymagać przetwarzania danych osobowych (np. w celu utrzymania Konta Użytkownika).
 2. Po zarejestrowaniu którejkolwiek z Usług w celu uzyskania Konta Użytkownika, Użytkownik powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, publiczna nazwa użytkownika, awatar oraz adres e-mail. Te dane osobowe muszą być zgodne z prawdą, a Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji.
 3. Polityka prywatności związana z Usługami jest dostępna jako oddzielny dokument na stronie https://blog.prusaprinters.org/pl/polityka-prywatnosci_29936/, która stanowi integralną część niniejszych Warunków. Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik zgadza się również na treść wyżej wspomnianej polityki prywatności. Dodatkowe zasady prywatności mogą mieć zastosowanie do korzystania z poszczególnych Usług.

ZAWARTOŚĆ BĘDĄCA WŁASNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA

 1. Usługi mogą umożliwiać Użytkownikowi przesyłanie i publikowanie własnych treści za pośrednictwem Usług (zwanych dalej „Treściami Użytkownika”).
 2. O ile niniejsze Warunki lub Warunki Dodatkowe wyraźnie nie stanowią inaczej, Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji na nieograniczone korzystanie z całej Treści Użytkownika publikowanej za pośrednictwem Usług wszelkimi znanymi sposobami przez cały okres odpowiednich praw ekonomicznych (dalej „Licencja”), jak również prawo do sublicencji. Operator nie jest zobowiązany do korzystania z Licencji. Przesyłając Treści Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na jego publikację przez Operatora, a także na wszelkie modyfikacje, zmiany lub wykorzystanie Treści Użytkownika przez Operatora w celach komercyjnych i bez przypisania autorstwa. Przesyłając dowolną Treść użytkownika, która zawiera dokumenty osobiste, portrety, nagrania audio lub wideo związane z osobą Użytkownika lub jego wyrażeniem o charakterze osobistym, Użytkownik udziela Operatorowi zgody na korzystanie z takich treści w związku z Usługami.
 3. Treści Użytkownika przesłane i opublikowane przez Użytkownika za pośrednictwem Usług nie mogą naruszać niniejszych Warunków, Warunków Dodatkowych, praw Republiki Czeskiej, być sprzeczne z dobrymi obyczajami ani naruszać uzasadnionych interesów Operatora. W szczególności Treść Użytkownika nie może naruszać praw Operatora, innych Użytkowników i osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, tajemnic handlowych, praw osobistych, danych osobowych i dobrej reputacji, nie może być pornograficzna, podżegać do przemocy ani stanowić zastraszania, gróźb, zastraszania lub wyrazu nienawiści lub nietolerancji, zawierać fałszywe informacje lub nękać innych użytkowników. Przesyłając Treści Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się, że posiada wszystkie niezbędne licencje, prawa i zgody związane z przesyłaną Treścią Użytkownika.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za całą Treść Użytkownika, którą przesłał i opublikował za pośrednictwem Usług. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie Treści Użytkownika, w tym za ich poprawność i kompletność, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa. Użytkownik zgadza się zrekompensować Operatorowi wszelkie szkody poniesione przez Operatora lub osoby trzecie w związku z Treścią Użytkownika.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treść użytkownika nie jest kontrolowana przez Operatora przed jego publikacją. Operator może jednak sprawdzić Treści użytkownika w dowolnym momencie. Operator zastrzega sobie również prawo do usunięcia Treści użytkownika z Usług lub uczynienia go niedostępnym w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługi i ich zawartość mogą być chronione prawami własności intelektualnej. Na podstawie niniejszych Warunków i Warunków Dodatkowych, w stosownych przypadkach, Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług i przeglądania ich treści wyłącznie za pomocą zwykłych środków, co oznacza użycie za pośrednictwem interfejsu internetowego Usług lub za pośrednictwem ich aplikacji na telefon komórkowy oraz dla celów zamierzonych przez Operatora. Z wyjątkiem tego upoważnienia, Użytkownik nie uzyska żadnych praw własności intelektualnej do Usług lub ich zawartości, chyba że niniejsze Warunki lub Warunki Dodatkowe wyraźnie stanowią inaczej. Usługi lub ich części lub zawartość, w tym kody źródłowe, dzienniki i inne elementy graficzne, nie mogą być używane bez uprzedniej zgody Operatora lub posiadaczy praw w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek innym celu niż określony sposób i cele, w szczególności modyfikować takie treści, włączać je do utworów zbiorowych lub w jakikolwiek sposób ingerować w nie, odtwarzać, rozpowszechniać, przekazywać publicznie, wypożyczać lub wynajmować. Wszelka komercyjna dystrybucja treści Usług jest zabroniona.
 2. Użytkownik nie będzie nadużywać Usług i wykorzystywać jakichkolwiek metod, narzędzi programowych lub skryptów w odniesieniu do Usług, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na działanie Usług, nie będzie zakłócać ich funkcjonowania ani przeciążać Usług, jak również wykonywać żadnych innych czynności, które mogłyby stanowić nieuzasadnioną ingerencję w Usługi w odniesieniu do ich celu i funkcjonowania.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu Użytkownika do Usług lub do usunięcia Konta użytkownika bez uprzedniego powiadomienia i bez żadnego odszkodowania w przypadku naruszenia niniejszych Warunków, Warunków Dodatkowych, obowiązujących przepisów prawa Republiki Czeskiej bądź dobrych obyczajów, lub nawet w przypadku uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do tego, że Usługi mogą nie być zawsze dostępne, zwłaszcza w wyniku awarii technicznej lub zaplanowanej konserwacji. Operator zastrzega sobie ponadto prawo do modyfikowania Usług lub zaprzestania świadczenia Usług w dowolnym momencie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku niedostępności, modyfikacji lub zakończenia świadczenia Usług. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawne Usługi są świadczone bez żadnej gwarancji.
 5. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług i ich treści, w tym Treści Użytkownika, w szczególności za szkody poniesione w wyniku faktów lub okoliczności, które obiektywnie nie mogły być kontrolowane, a Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do odszkodowania za takie szkody. W przypadkach, w których nie można wykluczyć odpowiedzialności Operatora za spowodowane szkody, a roszczenia Użytkownika nie mogą zostać zaspokojone zgodnie z prawem, ale odpowiedzialność Operatora może być ograniczona, uznaje się, że cały obowiązek Operatora w zakresie rekompensaty za szkody zostanie ograniczony do kwoty zapłaconej przez Użytkownika za korzystanie z Usługi lub do kwoty 100 CZK. Jeśli to możliwe, Operator zrekompensuje Użytkownikowi wszelkie szkody, za które odpowiada Operator, poprzez przywrócenie stanu poprzedniego.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia lub przekazania swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na stronę trzecią. Użytkownik zgadza się, że wszelkie prawa i obowiązki Operatora wynikające z niniejszych Warunków mogą zostać przekazane osobie trzeciej bez konieczności uzyskania dalszej zgody od Użytkownika.
 7. Niniejsze Warunki, jak również Warunki dodatkowe, mogą być jednostronnie zmieniane lub aktualizowane przez Operatora w dowolnym momencie. Operator powiadomi Użytkowników o zmianie Warunków co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie nowych Warunków lub Warunków Dodatkowych poprzez opublikowanie nowego brzmienia w ramach Usług lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Użytkownika. Użytkownik może odrzucić takie zmiany Warunków lub Warunków Dodatkowych poprzez usunięcie swojego Konta Użytkownika lub zaprzestanie korzystania z Usług. Ważna i skuteczna wersja Warunków i Warunków Dodatkowych jest zawsze dostępna w ramach Usług, a Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z nimi od czasu do czasu. Korzystając z Usług po dacie wejścia w życie zmian, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany.
 8. Stosunki prawne między Użytkownikiem a Operatorem wynikające z niniejszych Warunków będą regulowane niniejszymi Warunkami i Warunkami Dodatkowymi, jeśli mają zastosowanie, oraz w przypadkach nieuregulowanych w ten sposób przez prawo Republiki Czeskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersjami językowymi niniejszych Warunków pierwszeństwo ma wersja czeska. Wszelkie spory wynikające ze stosunków wynikających z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwe sądy Republiki Czeskiej, wyłącznie zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.
 9. Nieważność lub nieskuteczność postanowienia niniejszych Warunków lub Warunków Dodatkowych w żaden sposób nie wpływa na ważność i skuteczność innych postanowień.
 10. Ta wersja Warunków wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2019 r.
 11. Kontakt z Operatorem można nawiązać przez pocztę elektroniczną na adres [email protected]